ORIGINAL PAPER
Measurement of women’s prenatal attitudes towards maternity and pregnancy and analysis of their predictors
 
More details
Hide details
 
Submission date: 2014-08-01
 
 
Final revision date: 2014-08-14
 
 
Acceptance date: 2014-08-14
 
 
Online publication date: 2014-09-18
 
 
Publication date: 2014-09-22
 
 
Health Psychology Report 2014;2(3):176–188
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Background
Research shows that the ability of a woman to adapt to motherhood can be influenced by her attitude towards motherhood and the unborn child during pregnancy. The main goal of the current article is to analyse the maternal attitudes shaped during the prenatal period of the child’s development. This goal was associated with fulfilling two research tasks. The first task was to adapt a tool to measure prenatal attitudes towards motherhood and pregnancy to Polish conditions, including some modifications of the tool, and to present the results of that adaptation. The second research task was to investigate selected factors influencing the development of prenatal attitudes.

Participants and procedure
The study was carried out in two stages. The first stage of the research, conducted with 227 pregnant women, was to adapt the PRE-MAMA questionnaire. All of the subjects were primiparous women aged between 18 and 39 years (M = 26.84), inhabitants of southern Poland. 137 pregnant women from the Silesian Voivodeship in Poland were questioned in the second part of the study. These women were divided into two groups (68 women with a normal course of pregnancy and 69 women with high-risk pregnancies). The mean age of the women approached 30 years (M = 29.78).

Results
The results of the first stage of the current research indicate satisfactory psychometric properties of the Kwestionariusz Postaw wobec Macierzyństwa i Ciąży (Polish for: Attitudes towards Motherhood and Pregnancy Questionnaire, abbreviated as PRE-MAMA), composed of 11 statements. Stepwise multiple regression analysis used in the second stage of research revealed that predictors of attitudes towards motherhood and pregnancy include prenatal worries of the pregnant women, planning of the pregnancy and a medical history of miscarriage.

Conclusions
Our research points at two important results. First, the PRE-MAMA questionnaire was assessed positively, and it can be stated that this tool can be used in further scientific research concerned with the issues of functioning of pregnant women and their attitudes towards motherhood and pregnancy. Second, the preliminary results suggest, among other things, the importance of fears/concerns, perception of the pregnancy as planned or unplanned as well as previously experienced miscarriages for the formation of women’s attitudes towards motherhood and pregnancy.
 
REFERENCES (41)
1.
Adamczak, B. (1985). Postawa wobec rodzicielstwa – konceptualizacja i konsekwencje badawcze [Attitude towards parenthood – conceptualisation and the consequences for research]. Problemy Rodziny, 3, 8-12.
 
2.
Bedyńska, S., & Cypryańska, M. (2013). Zaawansowane metody tworzenia wskaźników – eksploracyjna analiza czynnikowa i testowanie rzetelności skali [Advanced methods for creating indicators – exploratory factor analysis and reliability tests for a scale]. In: S. Bedyńska, & M. Cypryańska (eds.), Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego [Statistical roadsign 1. Practical introduction to statistical reasoning] (pp. 245-285). Warsaw: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
 
3.
Bidzan, M., Bieleninik, Ł., Zadolska, A., & Salwach, D. (2009). Bond with a child in the prenatal period in case of prematurely born children. In: K. Turowski (ed.), Wellness and success (pp. 35-54). Lublin: NeuroCentrum.
 
4.
Bielawska-Batorowicz, E. (1995). Determinanty spostrzegania dziecka przez rodziców w okresie poporodowym [The determinants of perceptions of a child by its parents in the postnatal period]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
5.
Bielawska-Batorowicz, E. (2006). Psychologiczne problemy prokreacji [Psychological problems of procreation]. Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe.
 
6.
Bielawska-Batorowicz, E. (2012). Znaczenie badań nad wybranymi psychologicznymi aspektami prokreacji [The importance of research on selected psychological aspects of procreation]. Psychologia Wychowawcza, 1-2, 7-21.
 
7.
Bieleninik, Ł., Preis, J., & Bidzan, M. (2010). Uwarunkowania więzi emocjonalnej z dzieckiem w okresie prenatalnym w ciążach wielopłodowych i pojedynczych [The determinants of the emotional bond with a child in the prenatal period in multiple and single pregnancies]. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, 3, 223-231.
 
8.
Böhner, G., & Wänke, M. (2004). Postawy i zmiana postaw [Attitudes and attitude change]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
9.
Bor, W., Brennan, P. A., Williams, G. M., Najman, J. M., & O’Callaghan, M. A. (2003). Mother’s attitude towards her infant and child behavior five years later. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 37, 748-755.
 
10.
Borjesson, K. (2005). Mental illness: relation to childbirth and experience of motherhood. Retrived from http://diss.kib.ki.se/2005/91-....
 
11.
Coleman, P., Nelson, E. S. & Sundre, D. L. (1999). The relationship between prenatal expectation and postnatal attitudes among first-time mothers. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 17, 26-39.
 
12.
Cortés-Salim, P., González-Barrón, M., & Romero- Gutiérrez, G. (2014). Psycho-emotional disorders in women with unplanned pregnancies. American Journal of Health Research, 2, 27-32.
 
13.
Côté-Arsenault, D., & Donato, K. (2011). Emotional cushioning in pregnancy after perinatal loss. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 29, 81-92.
 
14.
Deave, T. (2005). Associations between child development and women’s attitudes to pregnancy and motherhood. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 23, 63-75.
 
15.
DiPietro, J. A., Novak, M. F., Costigan, K. A., Atella, L. D., & Reusing, S. P. (2006). Maternal psychological distress during pregnancy in relation to child development at age two. Child Development, 77, 573-587.
 
16.
Dulude, D., Belanger, C., Wright, J., & Sabourin, S. (2002). High-risk pregnancies, psychological distress, and dyadic adjustment. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 20, 101-123.
 
17.
Figueiredo, B., Mendonca, M., & Sousa, R. (2004). Portuguese version of the Maternal Adjustment and Maternal Attitudes (MAMA). Psicologia Saúde & Doenças, 5, 31-51.
 
18.
Figueiredo, B., Tendais, I., & Dias, C. C. (2014). Maternal adjustment and maternal attitudes in adolescent and adult pregnant women. Journal Pediatric and Adolescent Gynecology, 27, 194-201.
 
19.
Hughes, P., Turton, P., Hopper, E., & McGauley, G. (2001). Disorganized attachment behavior among infants born subsequent to stillbirth. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42, 791-801.
 
20.
Hornowska, E., & Paluchowski, W. J. (2004). Kulturowa adaptacja testów psychologicznych [Cultural adaptation of psychological tests]. In: J. Brzeziński (ed.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów [Methodology of psychological research. A selection of texts] (pp. 151-191). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
21.
Hornowska, E. (2009). Testy Psychologiczne. Teoria i Praktyka [Psychological tests. Theory and Practice]. Warsaw: Scholar Wydawnictwo Naukowe.
 
22.
Hutchinson, D. M., Alati, R., Najman, J. M., Mattick, R. P., Bor, W., O’Callaghan, M., & Williams, G. M. (2008). Maternal attitudes in pregnancy predict drinking initiation in adolescence. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 42, 324-334.
 
23.
Ilska, M., & Przybyła-Basista, H. (2014). Rola oczekiwań wobec dziecka w okresie prenatalnym w określaniu dobrostanu kobiet w ciąży [The role of expectations towards the child in the prenatal period in the assessment of pregnant women’s wellbeing]. Referat na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej: Zmiany rozwojowe w biegu życia: konteksty i perspektywy [Seminar paper for the XXIII Polish Conference in Developmental Psychology: Developmental changes in the course of life: contexts and perspectives]. Lublin, 28-30 maja 2014 r.
 
24.
Kokubu, M., Okano, T., & Sugiyama, T. (2012). Postnatal depression, maternal bonding failure, and negative attitudes towards pregnancy: a longitudinal study of pregnant women in Japan. Archives of Women’s Mental Health, 15, 211-216.
 
25.
Kornas-Biela, D. (2009). Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu [Prenatal pedagogics. A new area in education sciences]. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
26.
Kumar, R., Robson, K. M., & Smith, A. M. R. (1984). Development of a self-administred questionnaire to measure maternal adjustment and maternal attitudes during pregnancy and after delivery. Journal of Psychosomatic Research, 28, 43-51.
 
27.
Madar, A. (2013). Maternal Attitudes and Beliefs Scale: Development and Piloting. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 78, 415-419.
 
28.
Mass, A. J., Vreeswijk, C. M., de Cock, E. S., Rijk, C. H., & van Bakel, H. J. (2012). “Expectant Parents”: Study protocol of a longitudinal study concerning prenatal (risk) factors and postnatal infant development, parenting, and parent-infant relationships. BMC Pregnancy and Childbirth, 12, 46. Retrived from http://www.biomedcentral.com/1....
 
29.
Myers, D. G. (2003). Psychologia społeczna [Social Psychology]. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 
30.
Opozda, D. (2011). Stan błogosławiony czy ciężar? – z psychopedagogicznej problematyki postaw wobec “wczesnego rodzicielstwa”. Uwagi wybrane [A blessed state or a burden? – from the psychopedagogical issues of attitudes towards ‘early parenthood’. Selected notes]. In: E. Lichtenberg-Kokoszka, J. Dzierżanowski, & E. Janiuk (eds.), Ciąża czy stan błogosławiony? Zagadnienie interdyscyplinarne [Pregnancy or a blessed state? Interdisciplinary issues] (pp. 41-55). Cracow: Wydawnictwo Impuls.
 
31.
Pancer, S. M., Pratt, M., Hunsberger B., & Gallant, M. (2000). Thinking ahead: Complexity of expectations and the transition to parenthood. Journal of Personality, 68, 253-280.
 
32.
Pawlicka, P., Chrzan-Dętkoś, M., & Lutkiewicz, K. (2013). Prężność psychiczna przyszłych matek oraz kolejność budowania więzi z nienarodzonym jeszcze dzieckiem [Resilience of expectant mothers and order of pregnancy as moderators of mother-fetal attachment]. Family Forum, 3, 139-152.
 
33.
Raphael-Leff, A. (2010). Mothers’ and fathers’ orientations: patterns of pregnancy, parenting and the bonding process. In: S. Tyano, M. Keren, H. Herman, & J. Cox (eds.), Parenthood and Mental Health: A Bridge between Infant and Adult Psychiatry (pp. 9-22). Oxford: John Wiley & Sons, Ltd.
 
34.
Sockol, L. E., Epperson, C. N., & Barber, J. P. (2014). The relationship between maternal attitudes and symptoms of depression and anxiety among pregnant and postpartum first-time mothers. Archives of Women’s Mental Health, 17, 199-212.
 
35.
Suzuki, K. K., Minai, J., Yamagata, Z. (2007). Maternal negative attitudes towards pregnancy as an independent risk factor for low birth weight. Journal of Obstetrics and Gynecology Research, 33, 438-444.
 
36.
Wan, M. W., & Green, J. (2009). The impact of maternal psychopathology on child-mother attachment. Archives of Women’s Mental Health, 12, 123-134.
 
37.
Wan, M. W., Sharp, D. J, Howard, L. M., & Abel, K. M. (2011). Attitudes and adjustment to the parental role in mothers following treatment for postnatal depression. Journal of Affective Disorders, 131, 284-292.
 
38.
Wilkins, A. J., O’Callaghan, M. J., Najman, J. M., Bor, W., Williams, G. M., & Shuttlewood, G. (2004). Early childhood factors influencing health-related quality of life in adolescents at 13 years. Journal of Pediatrics Child Health, 40, 102-109.
 
39.
Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej [An individual among people. The outline of social psychology]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
40.
Zakrzewska, M. (2004). Konfirmacyjna analiza czynnikowa w ujęciu pakietu statystycznego LISREL 8.51 (2001) Karla G. Joreskoga i Daga Sorboma. [Confirmatory analysis in the context of LISREL 8.51 (2001) statistical package by Karl G. Joreskog and Dag Sorbom]. In: J. Brzeziński (ed.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów [Methodology of psychological research. A selection of literature] (pp. 442-478). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
41.
Ziemska, M. (1973). Postawy rodzicielskie [Parental attitudes]. Warsaw: Wiedza Powszechna.
 
Copyright: © Institute of Psychology, University of Gdansk This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2353-5571
ISSN:2353-4184