REVIEW PAPER
Prevalence and clinical specificity of fatigue symptoms in chronic fatigue syndrome, multiple sclerosis, and myasthenia gravis
 
More details
Hide details
Submission date: 2014-02-22
Final revision date: 2014-03-30
Acceptance date: 2014-04-03
Online publication date: 2014-07-02
Publication date: 2014-07-02
 
Health Psychology Report 2014;2(2):83–89
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This article provides a critical review of the psychological and related literature on fatigue resulting in both mental and physical experiences. On one hand, prolonged severe fatigue is a prominent disabling symptom in various diseases of different aetiology – psychiatric (e.g. depression), somatic (e.g. some infections) and neurologic (e.g. multiple sclerosis, myasthenia gravis). For instance, fatigue is a main symptom of myasthenia that leads to pathological skeletal muscle weakness. Furthermore, 40 to 90 per cent of individuals suffering from multiple sclerosis confirm they have experienced fatigue, which impairs their cognitive functioning. In both multiple sclerosis and myasthenia, fatigue has not only a physical but also a psychological dimension. On the other hand, fatigue can be seen as an isolated set of symptoms of unknown origin called the chronic fatigue syndrome (CFS). The development of the concept, diagnostic criteria and some strategies of coping with CFS are presented. Various somatic disorders, as well as subjective cognitive and emotional complaints, are common and well documented in patients with CFS. The most typical include depression, as well as problems with concentration of attention, decision-making and reasoning in complex situations. However, general intellectual abilities and higher order cognitive skills are intact. Directions for future research are outlined.
 
REFERENCES (34)
1.
Bailly, L. (2002). Chronic fatigue syndrome or neurasthenia? British Journal of Psychiatry, 181, 350-351.
 
2.
Białyszewski, A. (1993). Zespół przewlekłego zmęczenia [The chronic fatigue syndrome]. Psychiatria Polska, 27, 601-612.
 
3.
Bilińska, M., & Nyka, W. (2011). Trudności diagnostyczne w przypadku miastenii [Diagnostic difficulties in myasthenia gravis]. Polski Merkuriusz Lekarski, 30, 277-282.
 
4.
Bitner, A., Klawe, J. J., Zalewski, P., & Tafil-Klawe, M. (2013). Etiologia zespołu przewlekłego zmęczenia z uwzględnieniem zaburzeń funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego [Etiology of chronic fatigue syndrome with reference to the autonomic nervous system dysfunction]. Problemy Higieny i Epidemiologii, 94, 6-8.
 
5.
Brola, W., Ziomek, M., & Czernicki, J. (2007). Zespół zmęczenia w przewlekłych chorobach neurologicznych [Fatigue syndrome in chronic neurological disorders]. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 41, 340-349.
 
6.
Brola, W., & Fudala, M. (2011). Aktualne poglądy na patogenezę i leczenie zespołu zmęczenia w stwardnieniu rozsianym [Current opinions of pathogenesis and treatment of fatigue syndrome in multiple sclerosis]. Aktualności Neurologiczne, 11, 23-28.
 
7.
Burnham, W. H. (1908). The problem of fatigue. The American Journal of Psychology, 19, 385-399.
 
8.
Chojnacka-Szawłowska, G. (2009). Zmęczenie a zdrowie i choroba. Perspektywa psychologiczna [Fatigue, health and disease. Psychological perspective]. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
9.
Emeryk-Szajewska, B., & Strugalska-Cynowska, H. M. (2005). Miastenia i zespoły miasteniczne [Myasthenia and myasthenic syndromes]. In: I. Haussmanowa-Petrusewicz (ed.). Choroby nerwowo-mięśniowe [Neuromuscular Diseases]. Lublin: Wydawnictwo Czelej.
 
10.
Fukuda, K., Straus, S. E., Hickie, I., Sharpe, M. C., Dobbins, J. G., & Komaroff, A. (1994). The chronic fatigue syndrome: a comprehensive approach to its definition and study. Annals of Internal Medicine, 121, 953-959.
 
11.
Grohar-Murray, M. E., Becker, A. B., Reilly, S., & Ricci, M. (1998). Self-care actions to manage fatigue among myasthenia gravis patients. Journal of Neuroscience Nursing, 33, 191-199.
 
12.
Hyland, M. E. (2001). Extended network learning error: a new way of conceptualising chronic fatigue syndrome. Psychology and Health, 16, 273-287.
 
13.
Jason, L., Fenell, D., & Taylor, R. (eds.) (2003). Handbook of chronic fatigue syndrome. New York: Wiley.
 
14.
Jethon, Z. (ed.) (1977). Zmęczenie jako problem współczesnej cywilizacji [Fatigue as a problem of contemporary civilization]. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 
15.
Jodzio, K., & Treder, N. (2014). Poglądy na przewlekłe zmęczenie i jego wpływ na zachowanie w XIX wieku i na początku XX wieku [Ideas about chronic fatigue and its impact on behaviour in nineteenth century and at the beginning of the twentieth century]. Psychiatria i Psychoterapia, 10, 11-22.
 
16.
Joteyko, J. (1932). Znużenie [La Fatigue]. Warszawa: Wydanie z Zasiłku Funduszu Kultury Narodowej. Skład Główny: Książnica – Atlas.
 
17.
Keesey, J. C. (1999). Does myasthenia gravis affect the brain? Journal of the Neurological Sciences, 170, 77-89.
 
18.
King, C., & Jason, L. A. (2005). Improving the diagnostic criteria and procedures for chronic fatigue syndrome. Biological Psychology, 68, 87-106.
 
19.
Komaroff, A. L., & Cho, T. A. (2011). Role of infection and neurologic dysfunction in chronic fatigue syndrome. Seminars in Neurology, 31, 325-37.
 
20.
Krupp, L. B., Alvarez, L. A., LaRocca, N. G., & Scheinberg, L. C. (1988). Fatigue in multiple sclerosis. Archives of Neurology, 45, 435-437.
 
21.
Kulik, A. (2010). Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna [Chronic fatigue in teenagers. Psychological characteristics]. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
22.
Łabuz-Roszak, B., Pierzchała, K., Kumor, K., Wyrozumska, K., Baran, A., Werner, A., Bąk, E., & Jaźwiecka, M. (2009). Ocena częstości występowania zespołu zmęczenia u chorych na stwardnienie rozsiane [Evaluation of frequency of fatigue syndrome in patients with multiple sclerosis]. Wiadomości Lekarskie, 62, 99-103.
 
23.
Marek, T. (2000). Stres i zmęczenie psychiczne w procesie pracy [Mental stress and fatigue at work]. Czasopismo Psychologiczne, 6, 35-40.
 
24.
Nisenbaum, R., Reyes, M., Unger, E. R., & Reeves, W.C. (2004). Factor analysis of symptoms among subjects with unexplained chronic fatigue: what can we learn about chronic fatigue syndrome? Journal of Psychosomatic Research, 56, 171-178.
 
25.
Ogińska-Bulik, N. (2010). Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość? [Behavioral dependence: myth or fact?]. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
26.
Palasik, W. (2009). Zespół zmęczeniowy, depresja i zaburzenia funkcji poznawczych – podstawowe czynniki zmieniające jakość życia chorych ze stwardnieniem rozsianym [Fatigue syndrome, depression and cognitive dysfunction – basic factors changing quality of life of patients with multiple sclerosis]. Aktualności Neurologiczne, 9, 267-271.
 
27.
Paul, R. H., Cohen, R. A., & Gilchrist, J. M. (2002). Ratings of subjective mental fatigue relate to cognitive performance in patients with myasthenia gravis. Journal of Clinical Neuroscience, 9, 243-246.
 
28.
Pellicano, C., Gallo, A., Li, X., Ikonomidou, V. N., Evangelou, I. E., Ohayon, J. M., Stern, S. K., Ehrmantraut, M., Cantor, F., & McFarland, H. F (2010). Relationship of cortical atrophy to fatigue in patients with multiple sclerosis. Archives of Neurology, 67, 447-453.
 
29.
Powell, P., Bentall, R. P., Nye, F. J., & Edwards, R. H. (2001). Randomised controlled trial of patient education to encourage graded exercise in chronic fatigue syndrome. British Medical Journal, 322, 387-390.
 
30.
Sepulcre, J., Masdeu, J. C., Gońi, J., Arrondo, G., Vélez de Mendizábal, N., & Bejarano, B. (2009). Fatigue in multiple sclerosis is associated with the disruption of frontal and parietal pathways. Multiple Sclerosis Journal, 15, 337-344.
 
31.
Sharpe, M. C., Archard, L. C., Banatvala, J. E., Borysiewicz, K. L., Clare, W. A., David, A., Edwards, R. H., Hawton, K. E., Lambert, H. P., & Lane, R. L. (1991). A report – chronic fatigue syndrome: guidelines for research. Journal of the Royal Society of Medicine, 84, 118-121.
 
32.
Sitek, E. J., Sławek, J., & Wieczorek, D. (2009). Funkcjonowanie poznawcze w miastenii [Cognitive functioning in myasthenia]. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 18, 387-391.
 
33.
Strugalska-Cynowska, M. H. (2008). Obraz kliniczny i diagnostyka immunologiczna miastenii i zespołu Lamberta-Eatona [Myasthenia gravis and Lambert-Eaton myasthenic syndrome (clinical and immunological advances, signifity of autoantibodies for diagnosis and treatment)]. Polski Przegląd Neurologiczny, 4, 75-76.
 
34.
Tiersky, L. A., Johnson, S. K., Lange, G., Natelson, B. H., & DeLuca, J. (1997). Neuropsychology of chronic fatigue syndrome: a critical review. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 19, 560-586.
 
Copyright: © Institute of Psychology, University of Gdansk This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2353-5571
ISSN:2353-4184