ORIGINAL PAPER
Loss of attributes of femininity, anxiety and value crisis. Women with polycystic ovary syndrome compared to women after mastectomy and in menopause
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin, Poland
 
 
Submission date: 2015-01-04
 
 
Final revision date: 2015-02-24
 
 
Acceptance date: 2015-02-25
 
 
Online publication date: 2016-01-20
 
 
Publication date: 2016-01-20
 
 
Health Psychology Report 2016;4(2):159-169
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Background
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a relatively widespread disease and a main cause of fertility problems. The disease diagnosis is frequently related to changes in the value hierarchy. However, it can be treated as a “loss of/threat to” femininity. Similar aspects of the loss of part of femininity are connected with menopause and mastectomy.

Participants and procedure
One hundred and forty-five women were examined in total: 42 with the PCOS diagnosis, 20 after mastectomy, 42 in menopause and 41 healthy women (reference group). Standard measurement methods were used: the Value Crisis Questionnaire by P. Oleś and the IPAT Anxiety Scale – Self Analysis Form by R. B. Cattell.

Results
Women suffering from PCOS obtained significantly higher indexes of both crisis and anxiety compared to other groups, whereas women after mastectomy and in menopause did not differ between one another in tested variables, and they did not differ from healthy women either. It was noted that the most relationships between variables were observed in the group of women in menopause (significant correlations between almost all dimensions), while there are few relationships in women after mastectomy. In women with PCOS (a relatively small number of correlations) relationships of the greatest strength relate to the relationships of negative self-esteem and guilt proneness with all dimensions of the value crisis.

Conclusions
Polycystic ovary syndrome, despite having a relatively non-threatening course, is experienced much more strongly by women compared to mastectomy and menopause. It is associated with strong internal anxiety and degradation of the value hierarchy.
 
REFERENCES (32)
1.
Açmaz, G., Albayrak, E., Acmaz, B., Başer, M., Soyak, M., Zararsız, G., & IpekMüderris, I. (2013). Level of anxiety, depression, self-esteem, social anxiety, and quality of life among the women with polycystic ovary syndrome. Scientific World Journal, 851815. doi: 10.1155/2013/851815.
 
2.
Bidzan, M. (2010). Niepłodność w ujęciu bio-psycho--społecznym [Infertility: a biopsychosocial approach]. Kraków: Impuls.
 
3.
Bidzan, M., Podolska, M., Bidzan, L., & Smutek, J. (2011). Cechy osobowościowe a poczucie osamotnienia kobiet leczonych z powodu niepłodności [Personality traits and the feeling of loneliness of women treated for infertility]. Ginekologia Polska, 82, 508–513.
 
4.
Bielawska-Batorowicz, E. (2006). Stres, objawy i przekonania dotyczące menopauzy a obniżony nastrój u kobiet w wieku 45–55 lat. Próba weryfikacji zmodyfikowanego psychospołecznego modelu depresji w okresie okołomenopauzalnym [Stress, symptoms and opinions on menopause in relation to depressed mood in women aged 45-55 years. An analysis within the framework of modified psychosocial model of menopausal depression]. Przegląd Menopauzalny, 2, 68–74.
 
5.
Cinar, N., Kizilarslanoglu, M. C., Harmanci, A., Aksoy, D. Y., Bozdag, G., Demir, B., & Yildiz, B. O. (2011). Depression, anxiety and cardiometabolic risk in polycystic ovary syndrome. Human Reproduction (Oxford, England), 26, 3339–3345.
 
6.
Deeks, A. A., Gibson-Helm, M. E., Paul, E., & Teede, H. J. (2011). Is having polycystic ovary syndrome a predictor of poor psychological function including anxiety and depression? Human Reproduction, 26, 3339–3407. doi: 10.1093/humrep/der071.
 
7.
Dokras, A., Clifton, S., Futterweit, W., & Wild, R. (2012). Increased prevalence of anxiety symptoms in women with polycystic ovary syndrome: systematic review and meta-analysis. Fertility and Sterility, 97, 225–230.
 
8.
Elsheikh, M., & Murphy, C. (2011). Zespół policystycznych jajników [Polycystic ovary syndrome]. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
9.
Guglas, N., Mackiewicz, J., Pawlik, P., & Cichy, W. (2007). Aspekty psychologiczne raka piersi u kobiet.
 
10.
w okresie menopauzy [Psychological aspects of breast cancer for women during the menopause]. Przegląd Menopauzalny, 1, 19–22.
 
11.
Guilford, J. P. (1960). Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice [Basic statistical methods in psychology and pedagogy]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PAN.
 
12.
Jakubowski, L. (2005). Genetic aspects of polycystic ovary syndrome. Endokrynologia Polska, 56, 285–291.
 
13.
Katulski, K., & Męczekalski, B. (2012). Hirsutism – medical and cosmetic point of view. Archives of Perinatal Medicine, 18, 81–85.
 
14.
Kubacka-Jasiecka, D. (2014). Doświadczenie menopauzy a kryzysy biegu życia w okresie dorosłości [The experience of menopause and crises of course of life in adulthood]. Referat wygłoszony podczas I Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej: Psychologia kliniczna w XXI wieku – teoria i praktyka [The 1st National Conference in Clinical Psychology: Clinical Psychology in the XXI century - Theory and Practice]. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza.
 
15.
Łazowski, J., & Płużek, Z. (1982). Program własnych badań [Research method]. In: J. Łazowski (ed.), Problemy psychosomatyczne w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy [Psychosomatic problems in gastric and duodenal ulcer disease] (pp. 64–106). Warszawa: PZWL.
 
16.
Makara-Studzińska, M., & Wdowiak A. (2008). Psychologiczna sytuacja kobiety niepłodnej [The psychological situation of the infertile woman] In: M. Makara-Studzińska, & G. Iwanowicz-Palus (eds.), Psychologia w położnictwie i ginekologii [Psychology in obstetrics and gynecology]. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
17.
Mącik, D., & Ziółkowska, P. (2012). Sytuacje postrzeganej utraty kobiecości: menopauza i mastektomia – zmiany w obrazie siebie jako kobiety [Situations connected with perceived loss of femininity: menopause and mastectomy – changes in perceiving oneself as a woman]. Przegląd Menopauzalny, 6, 456–462.
 
18.
Mącik, D., Ziółkowska, P., & Kowalska, M. (2011). Self-perception of women after mastectomy as an ego defense mechanism. Comparison with a group of healthy women. Contemporary Oncology, 16, 184–190.
 
19.
Niemi, R. (2013). PCOS T.A.C.T.: A program to assist psychologists in understanding and helping women diagnosed with polycystic ovary syndrome. ProQuest Information & Learning, US.
 
20.
Nowotnik, A. (2012). Wielkowymiarowość doświadczenia zespołu policystycznych jajników u kobiet w wieku rozrodczym: przegląd badań [PCOS experience multidimensionality among women of reproductive age: A research review]. Nowiny Lekarskie, 81, 268–272.
 
21.
Ogińska-Bulik, N., & Juczyński, Z. (2010). Rozwój potraumatyczny – charakterystyka i pomiar [Posttraumatic growth – characteristic and measurement]. Psychiatria, 7, 129–142.
 
22.
Ogińska-Bulik, N. (2013). The role of social support in posttraumatic growth in people struggling with cancer. Health Psychology Report, 1, 1–8. doi: 10.5114/hpr.2013.40464.
 
23.
Oleś, P. (1998). Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu [Value Crisis Questionnaire]. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
24.
Pawlikowski, M. (2003). Zaburzenia hormonalne [Hormonal disorders]. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
25.
Sobieszczańska, S., Połać, I., & Stetkiewicz, T. (2009). Syndrom Gauguina u kobiet w okresie przejścia menopauzalnego [Gauguin syndrom in women in menopausal transition]. Przegląd Menopauzalny, 6, 324–326.
 
26.
Specjalski, R. (2013). Zaburzenia psychoseksualne u kobiet z zespołem policystycznych jajników [Psychosexual disorders in women with polycystic ovary syndrome]. Pielęgniarstwo Polskie, 3, 230–234.
 
27.
Sprawka, K., Wysokiński, A., Orzechowska, A., Talarowska-Bogusz, M., Typel, D., & Gruszczyński, W. (2008). Zaburzenia depresyjne i lękowe w okresie klimakterium [Depressive and anxiety disorders in menopause]. Psychiatria, 5, 99–103.
 
28.
Stefanaki, C., Bacopoulou, F., Livadas, S., Kandaraki, A., Karachalios, A., Chrousos, G. P., Diamanti-Kandarakis, E. (2014). Impact of a mindfulness stress management program on stress, anxiety, depression and quality of life in women with polycystic ovary syndrome: a randomized controlled trial. Stress (Amsterdam, Netherlands), 1–34.
 
29.
Stępień, R. B. (2007). Uwarunkowania społeczno-demograficzne poziomu lęku i depresji u kobiet po radykalnym leczeniu chirurgicznym raka piersi – mastektomii [Socio-demographic determinants of anxiety and depression levels of women after radical surgical treatment for breast cancer – mastectomy]. Problemy Pielęgniarstwa, 15, 20–25.
 
30.
Tatarchuk, T., Voronenko, N., Ganzhiy, I., & Burlaka, O. (2013). Assessment of the quality of life for women with Polycystic ovary syndrome on the background of overweight. Journal of Health Sciences, 3, 357–364.
 
31.
Walęcka, K. (2003). Sytuacja społeczno-psychologiczna kobiet po operacji raka piersi [Socio-psychological situation of women after breast cancer surgery]. Retrieved from: http://dspace.uni.lodz.pl:8080....
 
32.
Zachurzok, A., Gawlik, A., Nowak, A., Drosdzol-Cop, A., & Małecka-Tendera, E. (2014). Social abilities and gender roles in adolescent girls with polycystic ovary syndrome – a pilot study. Endokrynologia Polska, 65, 189–194.
 
Copyright: © Institute of Psychology, University of Gdansk This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2353-5571
ISSN:2353-4184
Journals System - logo
Scroll to top