ORIGINAL PAPER
Teenage motherhood and the evaluation of relationships in the family of origin in mothers in their early adulthood
 
More details
Hide details
1
Institute of Psychology, University of Opole, Poland
 
 
Submission date: 2019-01-10
 
 
Final revision date: 2019-03-13
 
 
Acceptance date: 2019-04-13
 
 
Online publication date: 2019-06-05
 
 
Publication date: 2019-06-04
 
 
Health Psychology Report 2019;7(2):103-112
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Background:
The objective of this study was to evaluate the relationships in the family of origin in a sample of mothers who had their first child as teenagers (off-time motherhood). We also sought to answer the following question: are there any differences in the evaluation of relationships between mothers who gave birth to their first child in their teens and those who had their first baby during women’s best fertility age (on-time motherhood)? For women, the optimum reproductive age is anywhere between 20 and 30 years of age.

Participants and procedure:
The study looked at 60 mothers, including 30 off-time mothering and 30 on-time mothering. Two research tools were used in the study: an own survey and the SOR test by Margasiński (a Polish adaptation of the Flexibility and Cohesion Evaluation Scales).

Results:
The results of the research showed significant differences in how family life was assessed by the two groups regarding cohesion and communication. Moreover, teenage mothers’ families of origin are characterised by unbalanced cohesion which manifests itself as extreme cohesion (enmeshed relationships) and higher inter-family communication satisfaction when compared to mothers who had a baby at the optimum age of 20-29.

Conclusions:
Intergeneration issues are a vital research problem. One of those is how experiences from one’s family of origin shape the way one builds a partnership in one’s family of procreation – which later translates into rela-tionships with one’s children. The results of the present study are the first step in a research project on the psy-chological functioning of family systems of mothers who gave birth as teenagers. Later, relationships in fami-lies of origin and families of procreation of teenage mothers will be examined.

 
REFERENCES (57)
1.
Amato, P. R. (1996). Explaining the intergenerational transmission of divorce. Journal of Marriage and the Family, 58, 628–640. http://dx.doi.org/10.2307/3537....
 
2.
Amato, P. R., & Booth, A. (2001). The legacy of parents’ marital discord: Consequences for children’s marital quality. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 627–638. http://dx.doi.org/10.1037/.
 
3.
0022-3514.81.4.627.
 
4.
Bidzan, M. (2007). Nastoletnie matki: psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu [Teenage mothers. Psychological aspects of pregnancy, labour, and puerperium]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Im-puls.
 
5.
Bidzan, M., & Redzimska, M. (2004). Własne dziecko a wyobrażenie o nim u nastoletnich matek oraz u pełnoletnich kobiet [Own child and its image in teenage mothers and adult women]. In E. Martynowicz (Ed.), Motywy, cele, wartości. Przyczynek do zrozumienia stanu ducha i stanu umy-słu współczes-.
 
6.
nych Polaków [Motives, aims, values. A contribution to understand the state of spirit and mind in contemporary Poles] (pp. 239–255). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
7.
Birkeland, R., Thompson, J. K., & Phares, V. (2005). Adolescent motherhood and postpartum de-pression. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34, 292–300. https://doi.org/10.1207/s15374....
 
8.
Buchholz, E. S., & Gol, B. (1986). More than playing house: A developmental perspective on the strengths in teenage motherhood. American Journal of Orthopsychiatry, 56, 347–359. http://dx.doi.org/10.1111/j.19....
 
9.
Chohan, Z., & Langa, M. (2011). Teenage mothers talk about their experience of teenage motherhood. Agenda, 25, 87–95. https://doi.org/10.1080/101309....
 
10.
Christ, M. A. G., Lahey, B. B., Frick, P. J., Russo, M. F., McBurnett, K., Loeber, R., Stouthamer-Loeber, M., & Green, S. (1990). Serious conduct problems in the children of adolescent mothers: Disentangling confounded correlations. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 58, 840–844. http://dx.doi.org/10.1037/0022....
 
11.
Cierpka, A. (2003). Systemowe rozumienie funkcjonowania rodziny [Systemic understanding of how families function]. In A. Jurkowski (Ed.), Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej [Con-temporary issues of educational psychology] (pp. 107–129). Warszawa: Wydawnictwo PAN.
 
12.
Cierpka, A. (2013). Tożsamość i narracje w relacjach rodzinnych [Identity and narrations in family rela-tionships]. Warszawa: Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
 
13.
Conger, R. D., Cui, M., Bryant, C. M., & Elder, G. H., Jr. (2000). Competence in early adult romantic relationships: A developmental perspective on family influences. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 224–237. http://dx.doi.org/10.1037/.
 
14.
0022-3514.79.2.224.
 
15.
Conger, R. D., McCarty, J. A., Yang, R. K., Lahey, B. B., & Burgess, R. L. (1984). Mother’s age as a predictor of observed maternal behavior in three independent samples of families. Journal of Marriage and the Family, 46, 411–424.
 
16.
Cowan, C. P., Cowan, P. A., Heming, G., Garrett, E., Coysh, W. S., Curtis-Boles, H., & Boles III, A. J. (1985). Transitions to parenthood: His, hers, and theirs. Journal of Family Issues, 6, 451–481. http://dx.doi.org/10.1177/0192....
 
17.
Drożdżowicz, L. (1999). Ogólna teoria systemów [General system theory]. In B. de Barbaro (Ed.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny [Introduction to systemic understanding of fami-lies] (pp. 9–17). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
18.
Duncan, S., Edwards, R., & Alexander, C. (2010). Teenage parenthood: what’s the problem? London: Tufnell Press.
 
19.
Farnicka, M. (2011). Przemiany realizacji zadań rozwojowych: ewolucja czy rewolucja? [Transformations of fulfilling developmental tasks: Evolution or revolution?]. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
20.
Farnicka, M. (2013). Między wyborem a przymusem. Rodzina a sposób radzenia sobie w różnych sytua-.
 
21.
cjach życiowych [Between choice and necessity. Family and ways of coping in various life situa-tions]. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
22.
Frankowicz-Gasiul, B., Michalik, A., Czerwińska, A., Zydorek, M., Olszewska, J., & Olszewski, J. (2008). Ciąża młodocianych – problem medyczny i społeczny [Teenage pregnancy – a medical and social problem]. Studia Medyczne, 11, 57–63.
 
23.
Garcia Coll, C. T., Hoffman, J., Van Houten, L. J., & Oh, W. (1987). The social context of teenage childbearing: Effects on the infant’s care-giving environment. Journal of Youth and Adolescence, 16, 345–360. http://dx.doi.org/10.1007/BF02....
 
24.
Gee, C. B., & Rhodes, J. E. (2003). Adolescent mothers’ relationship with their children’s biological fathers: Social support, social strain and relationship continuity. Journal of Family Psychology, 17, 370–383. http://dx.doi.org/10.1037/0893....
 
25.
Główny Urząd Statystyczny (2017). Rocznik demograficzny [Demographic yearbook]. Warszawa: Za-kład Wydawnictw Statystycznych. Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
26.
Goldenberg, I., & Goldenberg, H. (2006). Terapia rodzin [Family therapy]. Kraków: Wydawnictwo Uni-wersytetu Jagiellońskiego.
 
27.
Izdebski, Z. (1992). Seksualizm dzieci i młodzieży w Polsce: raport z badań [Sexuality of children and young people in Poland. A research report]. Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T. Ko-tarbińskiego w Zielonej Górze.
 
28.
Kagawa, R. M., Deardorff, J., Dominguez Esponda, R., Craig, D., & Fernald, L. C. (2017). The experi-ence of adolescent motherhood: An exploratory mixed methods study. Journal of Advanced Nurs-ing, 73, 2566–2576. http://dx.doi.org/10.1111/jan.....
 
29.
Kaźmierczak, M. (2015). Oblicza empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa [Faces of empathy in the process of adaptation to parenthood]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
30.
Kempińska, U. (2017). Nastoletnie macierzyństwo – problem ogólnoświatowy [Teenage maternity – a worldwide problem]. Poznań: Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula.
 
31.
Klimek, R. (1988). Położnictwo [Obstetrics]. Warszawa: PZWL.
 
32.
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (1964). Ustawa z dnia 25 lutego 1964 [Act of 25 Feb 1964]. Warszawa: Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Retrieved from http://prawo.sejm.gov.pl/isap.....
 
33.
Komorowska, M. (2012). Problemy nastolatek w ciąży [Problems of pregnant teenagers]. Remedium, 1, 6–7.
 
34.
Kościelska, M. (1998). Trudne macierzyństwo [Difficult motherhood]. Warszawa: Wydawnictwa Szkol-ne i Pedagogiczne.
 
35.
Królikowska, S. (2011). Sytuacja społeczna młodocianych matek [Social situation of teenage mothers]. Roczniki Socjologii Rodziny, 21, 79–101.
 
36.
Kuryś, K. (2013). System rodzinny wobec zmian rozwojowych [A family system in view of developmen-tal changes]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
37.
Leese, M. (2016). The bumpy road to ‘becoming’: capturing the stories that teenage mothers told about their journey into motherhood. Child & Family Social Work, 21, 521–529. https://doi.org/10.1111/cfs.12....
 
38.
Maciarz, A. (2004). Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych [Maternity in the context of social changes]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
39.
Mangeli, M., Rayyani, M., Cheraghi, M. A., & Tirgari, B. (2017). Exploring the challenges of adolescent mothers from their life experiences in the transition to motherhood: A qualitative study. Journal of Family & Reproductive Health, 11, 165–173.
 
40.
Margasiński, A. (2013). Skale Oceny Rodziny. Polska adaptacja FACES IV – Flexibility and Cohesion Evaluation Scales Davida H. Olsona. Podręcznik [Family-Rating Scales. Polish adaptation of FAC-ES IV – Olson Flexibility and Cohesion Evaluation Scales. Manual]. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
41.
Margasiński, A. (2015). Teoria i wybrane modele systemów rodzinnych [Theory and selected models of family systems]. In A. Margasiński (Ed.), Rodzina w ujęciu systemowym. Teoria i badania [Family – a systems approach. Theory and research] (pp. 6–32). Warszawa: Pracownia Testów Psycholo-gicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
42.
Martowska, K. (2015). Cechy rodziny pochodzenia a przystosowanie społeczno-emocjonalne młodych kobiet [Characteristics of family of origin vis-a-vis social and emotional adaptation of young wo-men]. In A. Margasiński (Ed.), Rodzina w ujęciu systemowym. Teoria i badania [Family – a systems approach. Theory and research] (pp. 33–51). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Pol-skiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
43.
Mikołajczyk-Lerman, G. (2007). Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny [Teenage pa-renting as a psychosocial problem]. Polityka Społeczna, 8, 54–59.
 
44.
Olson, D. (2011). FACES IV and the circumplex model: Validation study. Journal of Marital and Family Therapy, 37, 64–80. https://doi.org/10.1111/j.1752....
 
45.
Olson, D., & Gorall, D. (2003). Circumplex model of marital and family systems. In F. Walsh (Ed.), Normal family processes (pp. 514–547). New York: Guilford.
 
46.
Pawłowska, A., Filipp, E., Pietrasik, D., Krawczyńska, M., Wilczyńska, A., & Niemiec, K. T. (2005). Analiza przebiegu ciąży oraz wyników położniczych u nastolatek rodzących w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie [Analysis of the course of pregnancy and obste-tric results in teenagers delivering babies in the Obstetrics and Gynaecology Clinic of the Institute of Mother and Child in Warsaw]. Ginekologia Praktyczna, 84, 41–42.
 
47.
Plopa, M. (2011). Rodzicielstwo jako wyzwanie dla małżeństwa: perspektywa teorii systemowej [Pa-renthood as a challenge to marriage: A systems theory perspective]. In H. Liberska & A. Malina (Eds.), Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin [Selected problems of today’s mar-riages and families] (pp. 15–42). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
48.
Radochoński, M. (2009). Osobowość antyspołeczna [Antisocial personality]. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
49.
Rostowska, T. (1995). Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie w zakresie wybranych wymiarów oso-bowości [Intergenerational transmission of selected personality dimensions]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
50.
Rostowska, T. (2001). System wartości rodziców i dzieci jako zadanie rozwojowed [Value system of parents and children as a developmental task]. In D. Kornas-Biela (Ed.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości [Family: A source of life and a schoold of love] (pp. 217–230). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
51.
Rzechowska, E., & Dacka, M. (2015). Experiencing and the realization of motherhood by teenage mothers. Health Psychology Report, 4, 24–40. https://doi.org/10.5114/hpr.20....
 
52.
Skowrońska-Pućka, A. (2012). Małoletnie macierzyństwo na tle przemian rodziny [Minor motherhood against family changes]. In J. Deręgowska & M. Majorczyk (Eds.), Konteksty współczesnego ma-cierzyństwa. Perspektywa młodych naukowców [Contexts of contemporary motherhood in the eyes of young scientists] (pp. 229–248). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humani-stycznych i Dziennikarstwa.
 
53.
Skowrońska-Pućka, A. (2016). Przemiany macierzyństwa. Obraz nastoletniego macierzyństwa w sieci [Transformations of motherhood. An online image of teenage maternity]. In K. Pujer (Ed.), Współczesna rodzina. Szanse – Zagrożenia – Kierunki przemian [A modern family. Opportunities – Threats – Directions of change] (pp. 97–110). Wrocław: Exante.
 
54.
Skowrońska-Zbierzchowska, A. (2010). Doświadczenia małoletnich rodziców. Aspekty socjopedago-giczne [Experiences of teenage parents. Socio-pedagogical aspects]. Gdańsk: Wydawnictwo Uni-wersytetu Gdańskiego.
 
55.
Świętochowski, W. (2014). Rodzina w ujęciu systemowym [Family – a systems approach]. In H. Liber-ska (Ed.), Psychologia rodziny [Family psychology] (pp. 21–46). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
56.
Thompson, S., & Wood, L. (2012). Supporting younger and older women during pregnancy and birth. In T. A. Mills, D. M. Smith, & D. T. Lavender (Eds.), Younger mothers and older mothers: Maternal age and maternity care (pp. 75–88). London: Quay Books.
 
57.
Williamson, J. A., McCabe, J. E., O’Hara, M. W., Hart, K. J., LaPlante, D. P., & King, S. (2013). Par-enting stress in early motherhood: stress spillover and social support. Comprehensive Psychology, 2, 10–21. https://doi.org/10.2466/10.21.....
 
Copyright: © Institute of Psychology, University of Gdansk This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2353-5571
ISSN:2353-4184
Journals System - logo
Scroll to top